вие ја прегледувате страната:

Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела во Општ Акт за село Кучевиште согласно Член 58 Став (2) точка 3 од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20 и 111/23) за КП 6234 и КП 6235, КО Кучевиште внг., Општина Чучер Сандево

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content